Overnamebegeleiding

Een overdracht van de familiale onderneming behelst zoveel meer dan het louter financiële luik. Het is voor de ondernemer afscheid nemen van een levenswerk dat door hard werken dag na dag, jarenlang, opgebouwd werd. Of er nu binnen de familie wordt overgedragen of aan een derde wordt verkocht, het is voor de overlater een proces dat tijd en kennis vergt. Aan de voorbereiding van de overname van een bedrijf moet dan ook de nodige aandacht worden besteed.

Maar ook voor diegene die wenst over te nemen is het een immens belangrijke en kapitale beslissing. De overnemer gaat een lange termijn-engagement aan voor zichzelf èn voor de onderneming dus moeten alle voorwaarden hiertoe vervuld zijn.

Het filteren van de asymmetrische informatie is dan ook één van de belangrijkste taken van de coördinator van dit proces.

Een persoonlijke, kwalitatieve, betrouwbare en integere dienstverlening tijdens alle stappen van de overdracht (van beslissing tot overdracht, pre-overname analyse tot effectieve realisatie). Dat is wat wij u bieden. Onze rol is overkoepelend ten aanzien van alle mogelijke betrokkenen in het overnameproces. Een overdracht is een complexe materie waarbij tal van aspecten aan de orde zijn.

Diverse overkoepelende domeinen komen er aan te pas (boekhoudkundig, financieel, fiscaal, juridisch, bancair, …). Diverse partijen zoals koper, verkoper, financieel expert, bankier, … moeten dus samenwerken om de transactie op een correcte manier af te handelen. De rol van de overnamebegeleider bestaat erin om al deze verschillende partijen te laten samenwerken. Vertrouwen, discretie en professionalisme vormen hiertoe de kern. 

Bij de overdracht van zijn levenswerk is het voor de overdrager vaak moeilijk om de zaken in een geobjectiveerd kader te zien. Het rationaliseren en objectiveren van alle zaken die met een overdracht gepaard gaan, zorgt er dan ook voor dat de overdracht daadwerkelijk plaats kan vinden. Het laat toe dat zowel koper als verkoper zich goed voelen bij de overdracht. Het filteren van de asymmetrische informatie is dan ook één van de belangrijkste taken van de coördinator van dit proces. Bij Metraconsult kan u rekenen op professionele overnamebemiddeling.

Begeleider verkoper

Het overnameproces van de overname van een berdrijf is gebaseerd op het doorlopen van een aantal obligate stappen die nauwkeurig gevolgd moeten worden om tot een effectieve transactie te komen.

In een eerste fase moeten de opdrachtgever en de overnamebegeleider nagaan of de onderneming effectief verkoop klaar is. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de timing niet geheel perfect is of dat bepaalde zaken een overdracht in de weg staan (bv. privé vastgoed in de exploitatie-onderneming, noodzakelijke afsplitsing vastgoed, …).

De overnamebegeleider maakt hiertoe een grondige haalbaarheidsstudie teneinde de organisatie operationeel door te lichten en klaar te stomen voor de overdracht.

Een volgende stap van het voorbereidingsproces tussen verkoper en overnamebegeleider bestaat erin een realistische waarde toe te kennen aan de onderneming. Deze stap is cruciaal om de verkoopbaarheid van de onderneming te optimaliseren. De koper laat zich immers ook professioneel bijstaan door diverse adviseurs en haakt al vlug af indien de prijszetting niet realistisch blijkt te zijn.

In dit stadium wordt er zowel een anoniem beknopt bedrijfsprofiel als een uitgebreid informatiememorandum van de onderneming opgesteld.

Eenmaal de beslissing tot verkoop genomen is, het voorbereidingstraject achter de rug is en er een consensus bestaat over de prijsvork, moet op zoek gegaan worden naar de meest interessante tegenpartij. Die zoektocht wensen wij te doen op basis van directe en discrete contacten. Het anonieme bedrijfsprofiel wordt eveneens op de website geplaatst.

Uiteraard is het vanzelfsprekend dat we potentiële overnemers slechts benaderen met de toestemming van de opdrachtgever.

De kandidaat-koper die op basis van anoniem profiel verdere interesse betoont, bekomt na het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst, het uitgebreid informatiememorandum. Bij verdere interesse kan, volgens de wensen van de verkoper, eventueel worden overgegaan tot het ondertekenen van een exclusiviteitsperiode met een bepaalde kandidaat-koper. 

Eenmaal partijen het eens worden over de principes van de overname worden deze afspraken vastgelegd in een LOI (Letter of Intent – Intentieverklaring). Hierin wordt ook opgenomen dat de koper een audit van de onderneming (due diligence) mag uitvoeren om bepaalde zaken (juridische en financiële parameters, sociale gegevens, milieu-aspecten, …) te controleren.

Na bespreking van de audit worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een overnameovereenkomst. De effectieve overdracht van de aandelen en de betaling ervan ronden het overnameproces af.

De overnamebegeleider neemt in alle voorgaande stappen zijn coördinerende rol ter harte om tot een effectief resultaat te komen. Reken op de vakkenis van Metraconsult bij de overname van bedrijven.

Begeleiding koper

Tijdens een eerste contact met de kandidaat-verkoper wordt gepolst naar de verwachtingen.

De voorbije jaren hebben we meermaals een rol gespeeld in het begeleiden van partijen die op een pro-actieve manier een overname van een bedrijf wilden realiseren. Een bedrijf kopen is net als een bedrijf verkopen iets waar je de nodige aandacht moet aan besteden. In welke branche wilt u terechtkomen, wat is uw eigen inbreng, hoe ziet u de overdracht, … Kortom, er mag niet over één nacht ijs gegaan worden!

  • Na een grondige bespreking met de opdrachtgever aangaande zijn verwachtingen en investeringsdoelstellingen wordt een eerste lijst met potentiële targets voorgesteld.
  • Na het verkrijgen van deze lijst (long list) scoort de opdrachtgever deze bedrijven op basis van zijn eigen parameters (geografische ligging, grootte, …).
  • De door de opdrachtgever weerhouden bedrijven worden nu pro-actief gecontacteerd om na te gaan of een mogelijke overdracht bespreekbaar is. Van de bedrijven die interesse vertonen wordt er een beknopte informatiefiche en rudimentaire waardebepaling gemaakt.
Begeleiding koper

Tijdens een eerste contact met de kandidaat-verkoper wordt gepolst naar de verwachtingen rond prijs, soort overdracht, tijdstip, … De vervolgafspraak is altijd in het bijzijn van de opdrachtgever. Daarna neemt de overnamebegeleider opnieuw het voortouw in de onderhandeling met de kandidaat-verkoper, uiteraard altijd in overleg met de opdrachtgever.

Alle vervolgstappen in het proces van de overname van een bedrijf (overnamebod, onderhandeling overname-parameters, opstellen intentieverklaring, begeleiding financiering, organisatie audit, opstellen overnameovereenkomsten, …) vallen onder de coördinatie van de overnamebegeleider.

Management buy-in/Management

Partijen die een MBI (Management Buy-In) of MBO (Management Buy-Out) overwegen kunnen een beroep doen op Metra Consult om hen bij te staan in het overnameproces. Ook hier is een goede coördinatie een must om tot een transactie te komen.

Geïnteresseerd om met ons samen te werken?